Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd klas IV - VIII

Przewodnicząca

Hanna Szczepaniak


Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Skład

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

 1. W skład Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą: przewodniczący, zastępca, skarbnik.
 2. Wybór Samorządów Klasowych dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie do 30 września.
 3. Kandydatem może być każdy uczeń danej klasy.
 4. W skład Samorządu Klasowego wchodzą trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, skarbnik).
 5. Odwołania Samorządu Klasowego dokonuje wychowawca klasy. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii uczniów w czasie lekcji wychowawczej.
 6. Po odwołaniu następują ponowne wybory do Samorządu Klasowego
Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
 5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.
 7. Prawo do zgłaszania propozycji do Planu Wychowawczego Szkoły i Statutu Szkoły.
 8. Prawo do opiniowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania i Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Zadania Samorządu Uczniowskiego. 
 1. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
 7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
 8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.
 9. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 10. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele, szkolna strona www.)
 11. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.
 12. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków. Na ogólnym zebraniu Samorządów Klasowych następuje rozwiązanie Zarządu na drodze jawnego głosowania większością głosów. Ogłoszone są kolejne wybory.
 13. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października do 30 września roku następnego. Uczeń wybrany na przewodniczącego SU może pełnić tę funkcję maksymalnie przez dwie kadencje.
 14. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.Fundusze Samorządu Uczniowskiego
 15. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.
 16. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
 • z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
 • z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
 • ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.
Obowiązki Dyrektora szkoły i Rady Rodziców wobec Samorządu Uczniowskiego
 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samych uczniów oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
Ordynacja wyborcza
 1. Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się 30 września (lub piątek poprzedzający 30 września).
 2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VIII.
 3. Do Zarządu SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy IV – VIII.
 4. Kandydat do Zarządu SU powinien:
 • być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym
 • umieć współpracować w grupie
 • umieć podejmować decyzje, negocjacje
 • chętnie działać na rzecz uczniów
 • posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania
 • nie mieć problemów w nauce.
 1. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na ulotkach przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.
 2. Wybory na Opiekuna SU odbywają się co roku.
 3. Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 142, zatrudnieni w szkole na minimum cały etat.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów będących w Samorządzie w minionym roku szkolnym. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich zakończenia – wyników wyborów.
 5. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU i jednego głosu na kandydatów do Zarządu SU – głos ważny.
 6. W skład Rady SU wchodzi trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, członkowie Zarządu).
 7. Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.
 3. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.
 6. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.
 Postanowienia końcowe
 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrektora szkoły lub co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.